Vedtægter for Kristrup Kirkegård

Vedtægterne for Kristrup Kirkegård fortæller om bl.a. priser, hvem der kan få et gravsted, hvem der har ansvaret m.m.m.. Læs vedtægten ved hjælp af linket nederst.

Kristrup Kirkegård ejes af Kristrup Kirke og bestyres af Kristrup Menighedsråd.
Den daglige drift varetages af kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet.

Henvendelse om at få et gravsted – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner – såvel i nye som i bestående gravsteder – skal ske til kirkegårdslederen.

Ønske om at få et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

  1. havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken
  2. havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde har været knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.
  3. havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Menighedsrådet kan desuden give særlig tilladelse til, at andre kan få ret til et gravsted.

Når der udlægges gravplads til en gift person, kan der samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af.
Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne om tilknytning, til at få en gravplads udlagt uden vederlag. 

Vedrørende Legat aftaler

Pr. 1.1.2010 ophævede SKAT den i 1975 indgåede aftale omkring fritagelse for moms i forbindelse med oprettelse af Legataftaler.

Dette betyder, at der fra 1.1.2010 tillægges 25% moms på de omhandlede beløb i forbindelse med oprettelse eller fornyelse af legataftaler.

Hent hele vedtægten og se priser for gravsteder HER