NYT FRA KIRKEGÅRDEN SEPTEMBER 2017

 

 Efterår på kirkegården, er en smuk periode med flotte løvfarver på træerne. F.eks er der på MSU- plænen, syd for kapellet, et rød-eg træ der får flotte høstfarver. Ved kontorbygningen på Absalonsvej har vi plantet et oktoberkirsebærtræ (Prunus.Sub. ”Autumnalis”). Blomsterne springer ud fra oktober og frem til januar. De er hvide/svagt rosa og giver en stemning af forår. Om det når at komme med blomster i år er ikke sikkert, men vi glæder os meget til at se det med blomst.


Gravsteders vedligeholdelse: Sommeren har været med varme og vand nok til, at ukrudtet ikke har holdt nogen pause. Når vi har været igennem de gravsteder vi renholder, skulle vi begynde forfra igen. Ved de gravsteder vi ikke passer og hvor vedtægten ikke overholdes, har vi pligt til at kontakte gravstedsejerne. Det gør vi løbende igennem året.

Herunder kan du læse §17, der omhandler gravstedernes vedligeholdelse.  Vedtægten i sin fulde længde kan læses på www.kristrupkirke.dk  Du finder den under fanen ”Kirkegården”.

 

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget/kirkegårdslederen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget/kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

Omkring kapellet er renoveringen af området blevet afsluttet med en ny overfladebelægning, kaldet OB - et bindemiddel hvori der er små skærver i størrelsen 5 - 8 mm. Dette giver et mere ”blødt” udtryk end når der bruges ren sort asfalt. Man har lavet en belægning af samme type ved kirken. Erfaringerne viser at skærverne bliver mindre tydelige med tiden.

 

Grandækning
På landets kirkegårde er man i disse år ved at ændre arbejdsgangen i forbindelse med grandækning. Nogle steder laves grandækningen ved borde og lægges derefter ud på gravstedet.
Vi skal i efteråret besøge nogle at de kirkegårde som har arbejdet med dette – til inspiration for Kristrup Kirkegård. Ændringen skyldes nye krav fra Arbejdstilsynet.

I år vil vi påbegynde grandækningen i uge 44.  Ønsker du grandækning, julekranse, dekorationer eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os. Juletulipaner og hyacinter bliver sat ud på gravstederne lige inden jul.

Man kan få lagt gran i bed foran gravstenen og lavet en lille dekoration for ca. 140,00 kr.

Fra 1. marts 2018, vil vi gøre klar til foråret og tage granddækningen af. Husk at hvis du har sat ting på gravstedet som du vil gemme, skal disse tages med hjem, inden den 1. marts 2018.
Dette er gældende hvert år.